MENU
Wróć

Fundacja ITAKA na szkoleniach dla służb mundurowych

Anna Jurkiewicz, wiceprezes Fundacji ITAKA, przeprowadziła szkolenia dla służb mundurowych w ramach projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”. To kolejny raz, kiedy przedstawiciele Fundacji dzielą się swoją wiedzą z funkcjonariuszami formacji odpowiadających za bezpieczeństwo. 

W dniach 18 – 28 października, w Ośrodku Szkoleniowym Straży Granicznej „Strażnica” w Otwocku obyły się szkolenia dla funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w ramach projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”. Projekt ten finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z Programu „Sprawy wewnętrzne – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”.

Jego celem jest  zwiększenie sprawności działania i kooperacji organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi oraz przestępstw ze względu na płeć. Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Szkolenia odbyły się w dwudniowych cyklach dla każdej grupy uczestników. Łącznie przeszkolono 100 funkcjonariuszy służb mundurowych. Prowadzili je przedstawiciele służb mundurowych oraz kilku organizacji pozarządowych.

Tematyką szkoleń prowadzonych przez funkcjonariuszy z różnych jednostek było m.in.:

  • zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi z perspektywy Straży Granicznej oraz w świetle działań policji,
  • międzynarodowa wymiana informacji kryminalnej ze szczególnym uwzględnieniem kanału Interpolu w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej,
  • algorytm postępowania funkcjonariuszy w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi oraz małoletniej ofiary,
  • policyjna współpraca międzynarodowa,
  • przemoc ze względu na płeć w kontekście przestępstwa handlu ludźmi,
  • gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera, dane PNR.

– Współpraca ze służbami mundurowymi polegająca na wymianie wiedzy i doświadczeń od lat to jedno z naszych istotnych działań. Udział w takich projektach pozwala nam ją zacieśniać. Handel ludźmi jest jedną z przyczyn zaginięć, dlatego podczas szkoleń opowiedziałam nie tylko o działalności Fundacji ITAKA, ale również jej roli w przeciwdziałaniu handlu ludźmi – powiedziała Anna Jurkiewicz.

Z kolei Irena Dawid- Olczyk z Fundacji La Strada opowiedziała o wyzwaniach pracy z ofiarami handlu ludźmi w latach 2019-2021 w Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla ofiar handlu ludźmi (KCIK). Ważną, z punktu widzenia służb mundurowych, prelekcje wygłosiła również dr. Magdalena El-Ghamari z Collegium Civitas. Jej wykład nosił tytuł: „Wielowymiarowość środowiska bezpieczeństwa: analiza współczesnych zagrożeń a przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej wykład pt. Sprawcy przestępstw w warunkach izolacji penitencjarnej”.

Wróć