MENU
Wróć

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

W dniu 20.04.2022 r. prawniczka Centrum Wsparcia i Mediacji Fundacji ITAKA wzięła udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Celem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa ma na celu zmianę przepisów dotyczących postępowania w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, prowadzonych na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085). Zaproponowana zmiana ma polegać na wprowadzeniu obligatoryjnego wstrzymania wykonania prawomocnego postanowienia sądu nakazującego w określonym terminie zapewnienie powrotu dziecka do państwa, w którym bezpośrednio przed naruszeniem prawa wynikającego z władzy rodzicielskiej lub opieki, miało miejsce stałego pobytu.

Ustawa miałaby wprowadzać regulację, w której na żądanie Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich, zgłoszone sądowi II instancji, w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie odebrania osoby małoletniej wstrzymuje się z mocy prawa wykonanie tego postanowienia.

Biuro legislacyjne nie zgłosiło uwag o charakterze legislacyjnym. Stanowisko RPO do proponowanej zmiany ustawy było negatywne, a stanowisko RPD pozytywne. Pomimo zgłoszonych zastrzeżeń, propozycja ustawy została przyjęta bez poprawek.

Stanowisko Fundacji ITAKA:

Zdaniem Fundacji, powyższa zmiana może niekorzystnie wpłynąć na długość postępowań o nakazanie powrotu dziecka na podstawie Konwencji haskiej. Zgodnie z naszym doświadczeniem, sprawy już teraz są niepotrzebnie wydłużane – jest to jeden z problemów często zgłaszanych przez beneficjentów (rodziców lub opiekunów prawnych), którzy są stronami postępowania o nakazanie powrotu dziecka na podstawie Konwencji haskiej. Obawiamy się, że wprowadzenie proponowanej zmiany mogłoby jeszcze bardziej wydłużyć postępowania. Wydłużenie postępowań o nakazanie powrotu dziecka wpływa w negatywny sposób na stan psychofizyczny dziecka, a to właśnie interes dziecka powinien być przede wszystkim brany pod uwagę. 

Jesteśmy świadomi, iż w sprawach z zakresu porwań rodzicielskich konieczne jest wspieranie działań mediacyjnych, aby dać rodzicom i opiekunom prawnym narzędzie, które umożliwi szybsze rozwiązanie sporu – właśnie dlatego powstało Centrum Wsparcia i Mediacji. Obawiamy się, iż wprowadzenie zaproponowanej zmiany wydłuży postępowania, a co za tym idzie – utrudni koncyliacyjność w sprawach uprowadzeniowych oraz sprawi, że konflikty pomiędzy stronami będą się pogłębiały. 

Fundacja ITAKA prowadzi Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego. Szczegółowe informacje na https://porwaniarodzicielskie.pl/

 

Wróć