MENU
Wróć

Zapytanie ofertowe nr 02/2017

Warszawa, dn. 06.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Założenie i utrzymanie bezpłatnego całodobowego numeru linii telefonicznej

I. Dane Zamawiającego:

1. Zamawiający: Fundacja ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
Ul. Emilii Plater 47
2. Fundacja ITAKA zaprasza do złożenia oferty handlowej na usługę założenia i utrzymania całodobowej linii telefonicznej
3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu :
NPZ.CO3_2.4._2017_Centrum Wsparcia
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniem autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania.
II. Przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia : usługa
2. Zamówienie dotyczy założenia i utrzymania całodobowego numeru linii telefonicznej skierowanej do osób w kryzysie psychicznym.
3. Funkcjonalności linii :

– trzy jednocześnie zalogowane stanowiska konsultantów odbierających połączenia głosowe
– trzy jednocześnie zalogowane stanowiska do czata
Grupa docelowa odbiorców:

Osoby w kryzysie psychicznym dzwoniące na Linię Wsparcia.

4. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby
w cenie realizacji zamówienia zawrzeć :

Wycenę założenia i utrzymania bezpłatnej linii telefonicznej i z uwzględnieniem :

– opłaty jednorazowej za założenie linii
– wysokości abonamentu miesięcznego za :
1. trzy jednocześnie zalogowane stanowiska konsultantów odbierających połączenia głosowe
2. trzy jednocześnie zalogowane stanowiska czata
3. utrzymanie IVR
4.utrzymanie systemu
5. rejestracja rozmów do statystyk
6. opłaty za rozmowy przychodzące na numer 800
7. opłaty za rozmowy wychodzące z numeru 800
8. Możliwość kontaktu za pośrednictwem email

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

1.Termin i miejsce wykonania usługi : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r. z możliwością przedłużenia – do 31.12.2020r.

IV. Warunki, które należy spełniać składając ofertę oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Oferty na niniejsze zapytanie ofertowe mogą składać Oferenci, spełniający jednocześnie następujące warunki : posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę oraz warunki techniczne do wykonania zamówienia.

V. Sposób przygotowania oferty :

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej
2. Adres do korespondencji w sprawie postepowania , Fundacja ITAKA- Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa

VI. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym :

Osoby wyznaczone do kontaktu :

Patrycja Szczepańska, patrycja.szczepanska@zaginieni.pl , numer telefonu: +48 22 620 16 10 w sprawach proceduralnych

Aleksander Zabłocki , aleksander.zablocki@zaginieni.pl, numer telefonu :
+48 22 620-16- 10 w sprawach merytorycznych

VII. Sposób obliczania ceny :

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia . Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich.

VIII. Kryterium wyboru oferty

100% cena

Sposób wyliczenia punktacji :
Numer kryterium Wzór : Liczba punktów = C
Cena –C
C(liczba punktów) = (Cmin/Cof)* 100%
Gdzie :
– Cmin- najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof- cena podana w ofercie
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ofert z najwyższa ilością uzyskanych punktów
2. W przypadku złożenia ofert z taka samą najwyższa liczba punktów, Wykonawcy, którzy złożyli tożsame oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych , które nie mogą być gorsze niż oferty już złożone.
3. Po zakończeniu postępowania zamawiający poinformuje o wyniku postępowania każdego wykonawcę , który złożył ofertę.
4. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą .
5. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. W sytuacji złożenia wszystkich ofert na kwotę przewyższającą kwotę zakontraktowaną w budżecie projektu, zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, który złożył najlepsza ofertę lub powtórzyć postepowanie.
7. Sposób rozliczenia –przelew na podstawie faktur/rachunku po wykonaniu usługi.
IX . Termin składania ofert :
Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać w terminie od dnia 6.11.2017 do dnia 13.11.2017r., do godziny 16. Osobiście, pocztą tradycyjną , na adres : Fundacja ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych , 00-118 Warszawa, ul Emilii Plater 47.

X. Sposób rozstrzygnięcia :
Informacja o wyłonionym wykonawcy zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty wyłonienia wykonawcy.

Wróć