MENU

Porwania rodzicielskie

Dlaczego ITAKA zajmuje się tym tematem?

Dzieci zaginione na skutek porwania rodzicielskiego to szczególna grupa zaginionych dzieci. Bardzo często służby i instytucje odmawiają pomocy poszukiwawczej, ponieważ porwanie rodzicielskie w Polsce nie jest przestępstwem. Porwania rodzicielskie traktowane są jako forma konfliktu wewnątrzrodzinnego, który powinien zostać rozwiązany bez angażowania dodatkowych służb. Dodatkowo pokutuje przekonanie, że dziecko przebywając z jednym ze swoich rodziców jest z założenia bezpieczne (rzeczywistość niestety często wygląda inaczej).

Fundacja ITAKA podejmując temat porwań rodzicielskich nie rozstrzyga, który z rodziców ma rację. Nadrzędnym celem jest pomoc rodzicom, których prawo do bycia z dzieckiem zostało bezprawnie odebrane, i doprowadzenie do prawnego uregulowania relacji dziecka z obojgiem rodziców.

Czym jest porwanie rodzicielskie?

Zgodnie z definicją zawartą w Zarządzeniu Nr 124 Komendanta Głównego Policji porwanie rodzicielskie jest sytuacją, w której jedno z rodziców lub opiekunów posiadających pełną władzę rodzicielską bez woli i wiedzy drugiego z nich pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna posiadającego pełną władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem w przysługującym mu zgodnie z prawem zakresie.

Częste przyczyny porwań rodzicielskich

 • niewiedza
 • chęć zemsty (na byłym partnerze/-rce)
 • nieumiejętność porozumienia:
  • w kwestii podziału władzy rodzicielskiej
  • w kwestii miejsca/kraju zamieszkania
 • ucieczka przed przemocą psychiczną lub fizyczną

Przykładowe formy przemocy wobec dziecka

 • uniemożliwianie kontaktu z drugim rodzicem
 • tłumaczenie, że drugi rodzic nie żyje
 • wmawianie, że drugi rodzic już nie kocha
 • zmuszanie do używania nowego imienia i nazwiska, do nie wyjawiania prawdziwych danych
 • izolacja od najbliższych, przyjaciół, szkoły/przedszkola itp.

Jak Fundacja ITAKA może pomóc? 

Bezpłatny numer 116 000 – Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka

Bezpłatny numer 116 000 – Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka jest dedykowany rodzicom, którzy chcą zgłosić zaginięcie dziecka, uzyskać poradę prawną lub wsparcie psychologiczne. Numer działa 24h, w wyznaczonych dniach i godzinach oprócz specjalistów ds. poszukiwań dyżurują pod nim także psycholodzy i prawnicy.

Poszukiwanie – 24h

ITAKA traktuje dzieci porwane przez jednego z rodziców, jako dzieci zaginione. Za zgodą zgłaszającego zaginięcie rodzica, wizerunek dziecka jest publikowany na stronie zaginieni.pl oraz rozpowszechniany w mediach.

Wsparcie psychologiczne

Uprowadzenie dziecka jest sytuacją obciążającą rodzica psychicznie. Psycholodzy ITAKI starają się w tych momentach  wesprzeć rodziców i podpowiedzieć  jak sobie radzić z tą bardzo trudną sytuacją.

Poradnictwo prawne

W przypadku uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców pojawiają się skomplikowane kwestie prawne. Wtedy do dyspozycji rodziców, którzy pragną odzyskać kontakt z dzieckiem są prawnicy Fundacji ITAKA. Doradzają oni jakie kroki podjąć, pomagają w tworzeniu odpowiednich wniosków i pism, podpowiadają korzystne rozwiązania.

Wszelka pomoc świadczona przez Fundację ITAKA jest bezpłatna!

Zobacz także: